Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä:

JanaCaravan Ky Marjahaankierto 2-4 74130 Iisalmi

Puhelin: 0400 276 016

Tietosuojakäytäntö voimassa 27.5.2018 alkaen

Rekisterin nimi:

kuluttaja-asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet:

kuluttaja-asiakasrekisterin asiakastietojen käsittelyn tarkoituksia ovat: • Asiakkaan tunnistaminen ja käyttäjänhallinta. Asiakkaiden yksilöinti (identifiointi), todentaminen (autentikointi) ja valtuuttaminen (auktorisointi) JanaCaravanin palveluissa. Palvelujen tietoturvallisuuden sekä käyttöoikeuksien ja pääsyn hallinnan toteuttaminen. • Asiakkaan palveleminen ja asiakassuhteen operatiivinen hoito, hallinta ja kehittäminen. Asiakastietojen sekä asiakas- ja kontaktihistorian hallinta. Tuki- ja neuvontapalvelujen järjestäminen asiakkaalle sekä palvelutoimenpiteiden hallinta ja laadun varmistaminen. • JanaCaravanin toiminnan ja palvelujen toteuttaminen sekä seuranta, analysointi, raportointi, kehittäminen ja personointi.Toiminnan laadun ja turvallisuuden varmistaminen sekä testaaminen. • Asiakkuuksien analysointi, ennustaminen, ryhmittely ja kehittäminen. Tutkimus ja tilastolliset analyysit. Asiakas- ja markkinointiviestinnän kohdentaminen, tuote- ja palvelutarjoaman kehittäminen sekä liiketoiminnan kehittäminen ja raportointi. • Palvelujen tarjoaminen ja markkinointi sekä asiakas- ja markkinointiviestinnän toteuttaminen ja seuranta. Asiakaspalautteen sekä asiakaskyselyjen ja -tutkimusten tulosten käsittely, analysointi ja tilastointi. Viestintä- ja kampanjahistorian hallinta. • Väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisy ja selvittäminen. • Asiakkaiden ja JanaCaravanin oikeusturvan varmistaminen sekä lakiin perustuvien ja viranomaismääräysten ja -ohjeiden mukaisten velvoitteiden hoitaminen. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on käsittelyn tarkoituksesta ja/tai henkilötiedosta riippuen • asiakkaan ja JanaCaravanin välisen sopimuksen valmistelu tai toteuttaminen, • JanaCaravanin lakisääteisen velvoitteen noudattaminen, • asiakkaan suostumus, tai • JanaCaravanin tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun toteuttaminen. JanaCaravan huolehtii siitä, että oikeutettuun etuun perustuva käsittely on asiakkaan etuihin nähden oikeasuhteista ja vastaa asiakkaan kohtuullisia odotuksia. Henkilötietojen käsittely saattaa perustua oikeutettuun etuun esimerkiksi seuraavissa tilanteissa • Väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisy ja selvittäminen • Asiakkaan ja JanaCaravanin oikeusturvan varmistaminen • Palveluiden teknisen toimivuuden varmistaminen • Palveluiden ja liiketoiminnan kehittäminen sekä raportointi • Asiakkuuden analysointi, ennustaminen, ryhmittely ja kehittäminen • Tutkimus ja tilastointi • Palveluiden sisällön kohdentaminen ja personointi • Suoramarkkinointi ja sen seuranta ja mittaaminen • Sovellusten ja palvelujen käyttö- ja käyttäytymistiedot (esim. evästeet ja muut verkkojäljitteet)

Rekisterin henkilötiedot:

JanaCaravanin kuluttaja-asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:

• Asiakkaan perustiedot • Nimitiedot • Sukupuoli • Syntymäaika • Yhteystiedot: • Osoitetiedot • Puhelinnumero • Sähköpostiosoite • Kotikuntatiedot • Asiointikieli • Muut asiakkaan demografiatiedot • Yksilöivät tunnisteet • Asiakkaan yksilöivät tunnisteet: • Henkilötunnus ajoneuvokaupoissa • Henkilöllisyyden todentamisessa käytetyn asiakirjan nimi, numero tai muu tunnistetieto ja myöntäjä, taikka käytetty menetelmä ajoneuvokaupoissa • Asiakasnumero • Salattu/hajautettu asiakasnumero • Käyttäjätunnus ja salasana JanaCaravanin verkkopalveluja varten • Markkinoinnin kohdentamisessa käytettävät tunnisteet • Verkkopalvelujen käyttöön liittyvät asiakkaan tunnisteet: • Asiakkaan IP-osoite jokaisen palveluun kirjautumisen yhteydessä • Asiakkaan käyttämälle päätelaitteelle annettava tunniste jokaisen palveluun kirjautumisen yhteydessä (käyttötarkoituksena väärinkäytösten ehkäisy ja asiakkaan suojelu) • Asiakkuuteen liittyvät tiedot • Asiakkuuden alkaminen, päättyminen, tilat ja tasot • Asiakkaan palvelujen käyttö ja kontaktihistoria • Suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot • Markkinoinnin kohdentamisen suostumukset ja kiellot • Evästeiden käytön suostumukset ja kiellot • Tiedot henkilötietojen käsittelyn rajoituksista • Asiakas- ja palveluviestien sekä muistutusten tilaukset • Asiakkaan itse ilmoittamat personoivat tiedot • Asiakkaan ryhmittelytiedot sekä muut analytiikan avulla johdetut tiedot • Kampanjoiden tiedot ja niihin liittyvät seurantatiedot • Kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot sekä keskustelut • Asiakaspalvelutapahtumien tiedot, käsittelytiedot sekä aihe- ja luokittelutiedot • Asiakaspalaute • Vastuullisen asiakkuusmallin tulos- ja luokittelutiedot • Väärinkäytösten ehkäisyyn liittyvät tiedot • Asiakasetuihin ja arvontoihin osallistumiset ja lunastukset • Palvelu- ja maksutapahtumatiedot • Palvelutapahtuma- ja myyntitiedot • Palvelukohtaiset asiakastiedot • Sovellusten ja palvelujen käyttäytymis- ja käyttötiedot (sisältäen esim. verkkoanalytiikan tiedot, lokitiedot, evästeet*, istuntotunnisteet, IP-osoitteen sekä selain- ja käyttöjärjestelmätiedoista lasketun tunnisteen) • Tietojen käsittelyyn liittyvät tiedot • Maksutapahtumat JanaCaravanin palveluissa ja maksunvälitystiedot • Maksukorttien käyttöön JanaCaravanin palveluissa liittyvät tiedot • IP-osoitteen perusteella laskettu maatieto. Nimitiedot, henkilötunnus ajoneuvokaupoissa, puhelinnumero/sähköpostiosoite (verkkopalvelussa asioivilta asiakkailta molemmat), kotikuntatiedot/osoitetiedot, sekä asiakkaan henkilöllisyyden todentamisessa käytetyn asiakirjan nimi, numero tai muu tunnistetieto ja myöntäjä, taikka todentamisessa käytetty menetelmä. *Eväste (Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka verkkoselain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle.Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä voidaan tunnistaa. JanaCaravan käsittelee verkkopalveluissaan evästeitä palvelujen toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelujen käyttöä, turvallisuuden parantamiseksi, palvelun kehittämiseksi ja analysoimiseksi sekä kohdennetun viestinnän, mainonnan ja sisällön tuottamiseen verkkopalvelussa ja markkinointitoimenpiteiden mittaamiseen ja optimointiin. JanaCaravanin verkkopalvelun markkinointiyhteistyökumppaneiden evästeet mahdollistavat markkinoinnin kohdentamisen ja mittaamisen myös muiden markkinointiyhteistyöhön osallistuvien yritysten internetsivustoilla ns. mainosverkostossa.

Tietolähteet:

Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään asiakkaalta itseltään sopimuksen tekemisen yhteydessä, JanaCaravanin verkkokaupassa, tuotteiden ja palvelujen käytön yhteydessä, asiakaspalvelun yhteydessä sekä asiakkaan osallistuessa tuote- ja palvelukehitykseen, tutkimuksiin tai kyselyihin. Asiakkaalta itseltään saatavien tai asiakkaan toiminnan seurauksena syntyvien tietojen lisäksi JanaCaravan saa asiakkaan henkilötietoja lähinnä • Väestötietojärjestelmästä • Asiakkuuksia kuvaavia tietoja tuottavista tietopalveluista asiakkaan yksilöiviä ja ryhmitteleviä tietoja, kuten evästeprofiileita muilta rekisterinpitäjiltä • Viranomaisilta lainsäädännön mahdollistamissa tapauksissa Henkilötietojen vastaanottajat JanaCaravan siirtää ja luovuttaa asiakastietoja ainoastaan lainsäädännön sallimissa puitteissa. JanaCaravan käyttää alihankkijoita ja muita yhteistyökumppaneita henkilötietojen käsittelyssä, ja tässä yhteydessä asiakastietoja käsitellään hallitusti ja rajoitetusti myös EU-/ ETA-alueen ulkopuolella. Keskeisimpiä asiakastietoja käsitteleviä JanaCaravanin yhteistyökumppaneita ovat:

TC Vehicle, Paytrail ja rahoitusyhtiöt ajoneuvokaupoissa.

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämiseksi ja ehkäisemiseksi. Asiakkaan puhelinnumerosta tai sähköpostiosoitteesta muodostettava yksilöivä tunnistetieto voidaan välittää Facebookille JanaCaravanin markkinoinnin kohdentamiseksi Facebookissa. Asiakastietoja voidaan luovuttaa lainsäädännön mahdollistamissa tilanteissa.Lisäksi asiakastietoja voidaan siirtää JanaCaravanin suoramarkkinointirekisteriin ja kuluttaja-asiakkaiden palvelutuotannossa käytettäviin erillisiin rekistereihin. JanaCaravanin verkkokaupassa, joka toimii asiakkaan lataaman sovelluksen kautta, noudatetaan JanaCaravanin tietosuojakäytäntöjen lisäksi kyseisen palveluntarjoajan ehtoja ja tietosuojakäytäntöjä. Voit tutustua Applen ehtoihin osoitteessa https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/fi/terms.html, Googlen ehtoihin osoitteessa http://www.android.com/terms.html ja Microsoftin ehtoihin osoitteessa https://privacy.microsoft.com/fi-FI/privacy. Tietojen siirrot kolmansiin maihin ja siirtojen suojatoimet JanaCaravan käyttää alihankkijoita ja muita yhteistyökumppaneita asiakastietojen käsittelyssä, ja tässä yhteydessä asiakastietoja käsitellään hallitusti ja rajoitetusti myös EU-/ ETA-alueen ulkopuolella. JanaCaravan huolehtii, että EU-/ ETA-alueen ulkopuolella tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn on laillinen siirtoperuste ja suojatoimenpide henkilötietojen asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi. Yleisimmät käyttämät suojatoimenpiteet ovat: Yhdysvalloissa tapahtuvan tietojenkäsittelyn osalta: • EU-USA Privacy Shield -järjestely (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679, 46.2e artikla) Muiden maiden osalta: • Euroopan komission päätös kyseisen maan tietosuojan tason riittävyydestä (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679, 45 artikla) • Euroopan komission antamien tietosuojaa koskevien vakiolausekkeiden käyttäminen (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679, 46.2c artikla). Henkilötietojen säilytysaika:

JanaCaravan säilyttää vain toiminnan ja henkilötietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset. Henkilötietojen säilytysaika määräytyy henkilötiedon käsittelyn tarkoituksen ja/tai henkilötiedon perusteella. Henkilötietojen säilytysaikaan vaikuttaa myös lainsäädännössä asetetut velvoitteet henkilötietojen säilyttämiseen sekä muut säilytysaikaa määrittävät määräajat (esim. kanneaika tai syyteoikeuden vanhentumisaika) erilaisten toimenpiteiden toteuttamiselle. Näillä määräytymisperusteilla JanaCaravan säilyttää henkilötietoja esimerkiksi seuraavalla tavalla • noin 7 vuotta tapahtuman toteutumisesta kirjanpitolain mukaisen säilytysvelvollisuuden vuoksi: maksutapahtumat. • tyypillisesti 5 – 10 vuotta JanaCaravanin ja asiakkaan välisen sopimussuhteen päättymisen jälkeen: tiedot, joita tarvitaan JanaCaravanin tai asiakkaan oikeusturvan varmistamiseksi. JanaCaravan poistaa käyttötarkoitukseen nähden tarpeettomiksi käyneitä henkilötietoja myös asiakassuhteen aikana, mm. markkinoinnin toteuttamiseen ja verkkopalvelun käyttöön liittyviä henkilötietoja.

Asiakas voi pyytää poistamaan itseään koskevia henkilötietoja. Ennen pyynnön toteuttamista JanaCaravan arvioi tietojen tarpeellisuutta huomioiden muun muassa sen, tuleeko tiedot säilyttää lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi tai JanaCaravanin oikeusturvan varmistamiseksi. Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot, joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, anonymisoidaan tai hävitetään turvallisesti. Rekisterin suojauksen periaatteet Janacaravan käsittelee henkilötietoja turvallisella ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Asiakasrekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys, käytettävyys ja saatavuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm. henkilötietojen pseudonymisointi ja salaus, laitteistojen ja tiedostojen suojaus, käyttäjien tunnistus, käyttövaltuudet, käyttötapahtumien rekisteröinti, kulunvalvonta sekä käsittelyn ohjeistus ja valvonta. JanaCaravan edellyttää henkilötietojen salassapitoa ja asianmukaista suojaamista myös alihankkijoiltaan. Henkilötietoja käsittelevät vain JanaCaravanin sekä sen alihankkijoiden palveluksessa olevat henkilöt, joiden työtehtäviin kyseisten tietojen käsittely kuuluu. JanaCaravanin verkkokaupan tietoliikenne on salattua, ja asiakas tunnistaa kyseisen palvelun osoitteen oikeellisuuden varmenteesta.

Asiakkaan oikeudet:

Asiakkaalla on oikeus saada avointa ja läpinäkyvää tietoa henkilötietojensa käsittelystä. Tietoa on tarjolla JanaCaravanin asiakaspalvelusta. Asiakkaalla on oikeus saada tieto siitä, käsitteleekö JanaCaravan hänen henkilötietojaan vai ei. Lisäksi asiakkaalla on oikeus saada jäljennös itseään koskevista henkilötiedoista. Joidenkin tietojen saamista on kuitenkin rajoitettu mm. rikosten ehkäisemisen ja selvittämisen vuoksi. Siltä osin kuin asiakkaan henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen tai suostumukseen ja on automaattista, asiakkaalla on oikeus saada JanaCaravanille toimittamansa henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. JanaCaravan perii pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä suorittamista pyydettyä toimenpidettä, jos pyyntö on ilmeisen perusteeton tai kohtuuton. Henkilötietoa saadakseen asiakkaan tulee pystyä kertomaan tunnistamistaan varten riittävät tiedot asiakaspalvelijalle. Asiakas voi pyytää jäljennöksen itseään koskevista henkilötiedoista joko kirjallisesti tai sähköisesti. Jos asiakas tekee pyynnön sähköisesti, tiedot toimitetaan sähköisessä muodossa, ellei asiakas toisin pyydä. Pyynnön yhteydessä asiakkaan tulee kertoa mahdollisimman tarkasti, millaisia tietoja hän haluaa saada, tai mitä asiakastietojen käsittelyn tarkoituksia pyyntö koskee. Sähköinen pyyntö tehdään JanaCaravanin verkkokaupan kautta palveluun sisään kirjautuneena. Kirjallinen pyyntö tehdään toimittamalla henkilökohtaisesti allekirjoitettu pyyntö osoitteella: JanaCaravan Ky, asiakasrekisteri/Henkilötietopyyntö, Marjahaankierto 2-4, 74130 Iisalmi. Pyynnöstä tulee ilmetä asiakkaan nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero sekä tiedot, jotka asiakas haluaa saada. JanaCaravan toimittaa vastauksen aina väestötietojärjestelmästä varmennettuun asiakkaan osoitteeseen. Asiakkaalla on oikeus pyytää itseään koskevan virheellisen tai puutteellisen tiedon korjaamista sekä tarpeettoman tai vanhentuneen tiedon poistoa. Asiakkaalla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa aktiivisen käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Asiakkaalla on muun muassa oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn rajoittamista ja vastustamista voi pyytää JanaCaravanin asiakaspalvelusta. Siltä osin kuin asiakkaan henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, asiakkaalla on oikeus peruuttaa antamansa suostumus milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen voi vaikuttaa palvelun käytettävyyteen ja toiminnallisuuksiin. Mikäli JanaCaravan arvioi asiakkaan henkilökohtaisia ominaisuuksia ja tekee niiden perusteella automaattisen päätöksen, joka perustuu osapuolten väliseen sopimukseen tai asiakkaan suostumukseen, asiakkaalla on oikeus vaatia, että tietoja käsittelee automatisoinnin sijaan henkilö. Lisäksi asiakkaalla on oikeus esittää kantansa asiassa ja riitauttaa JanaCaravanin asiassa tekemä päätös.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle:

Mikäli asiakas katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan lainsäädäntöä, asiakkaalla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Valituksen voi tehdä erityisesti siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa asiakkaan vakinainen asuin- tai työpaikka on, tai jossa väitetty rikkominen on tapahtunut. Suomessa valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu.